TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 

Apie mus

Pagrindiniai Grupės veiklos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Tauragės  miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Tauragės  miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Grupės narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

 

 

 

TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 ĮSTATAI

  

 I. Bendrosios nuostatos

 

 

 1.      Tauragės miesto vietos veiklos grupė (toliau – grupė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija, veikianti Tauragės mieste, įkurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti.

2.      Grupės pavadinimas: Tauragės miesto vietos veiklos grupė.

3.    Grupė yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką ir sąskaitą kredito įstaigoje.

4.       Grupė yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja. Grupė yra ne pelno organizacija.

5.      Grupės veiklos laikotarpis – neribotas.

6.      Grupės finansiniai metai –  kalendoriniai metai.

7.    Grupė už savo prievoles atsako visu savo turtu. Grupė neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už grupės prievoles.

 

 

 II.  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 

 8.        Pagrindiniai Grupės veiklos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Tauragės  miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Tauragės  miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Grupės narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardintas veiklos sritis:

8.1. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Tauragės miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

8.1.      siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;

8.2.      ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Tauragės  miesto plėtrai;

8.3.        skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

8.4.        teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

8.5.        organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

8.6.        inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;

8.7.        organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

8.8.        skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

8.9.        įstoti į kitas Asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja  Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

8.10.    rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją;

8.11.    tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

9.      Savo tikslams pasiekti Grupė verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla:

9.1.      spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;

9.2.      teisinė ir apskaitos veikla;

9.3.      moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

9.4.      reklama ir rinkos tyrimai;

9.5.      nuoma ir išperkamoji nuoma;

9.6.      administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;

9.7.      švietimas;

9.8.      narystės organizacijų veikla;

9.9.      kita asmenų aptarnavimo veikla;

10.  Grupė gali užsiimti kita įstatymų nedraudžiama komercine ūkine veikla (teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus) ir vykdyti kitą įstatuose nurodytą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir grupės įstatams bei veiklos tikslams.

11.  Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, grupė gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

 

III. GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 12.  Savo tikslams įgyvendinti Grupė įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

12.1.    nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktams, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

12.2.    organizuoti mokymus, konsultacijas, konferencijas ir seminarus Grupės bei kitų Asociacijų ir organizacijų bei bendruomenių nariams;

12.3.    pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

12.4.    samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir mokėti jiems sutartimi numatyto dydžio darbo užmokestį;

12.5.    būti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, stoti į organizacijas, taip pat stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams bei šiems įstatams;

12.6.    nutraukti savo veiklą;

12.7.    gauti lėšų ar kitokio turto iš Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės biudžetų ir fondų, tarptautinių ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų;

12.8.    turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito įstaigose.

12.9.    naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

12.10.reorganizuotis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.11.steigti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka padalinius, kitus juridinius asmenis, filialus, atstovybes;

12.12.prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis;

12.13.vienytis į Asociacijų sąjungas;

12.14.turėti kitas teises, kurios neprieštarauja Grupės veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

13.  Grupė privalo:

13.1.    efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

13.2.    vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

13.3.    neatlygintinai teikti finansinę - buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms, Grupės nariams, jeigu jie to pareikalauja raštu;

13.4.    naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

13.5.    mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

13.6.    padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka;

13.7.    Grupė gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Grupės veiklos tikslams.

 

 

IV. NARYSTĖ GRUPĖJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 14.  Grupės nariu gali tapti tik toks juridinis asmuo, kurio veiklos vietovė – Tauragės  miesto teritorija. 

15.  Grupės nariai gali būti juridiniai asmenys, pateikę prašymą (su protokolu (ar protokolo išrašu), registracijos dokumentais ir įstatų kopijomis) valdybai įstoti į Grupę ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokesčius.

16.  Už Grupės nario pareigų nevykdymą Visuotinis narių susirinkimas turi teisę pašalinti narį iš Grupės.

17.   Grupės nariai turi teisę:

17.1.        dalyvauti Grupės veikloje ir gauti apie ją informaciją;

17.2.        pasisakyti susirinkimuose visais rūpimais klausimais;

17.3.        teikti pasiūlymus, argumentuotai kritikuoti Grupės veiklą;

17.4.        steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Grupės tikslus, įgyvendinti;

17.5.        naudotis Grupės teikiamomis paslaugomis;

17.6.        bet kada išstoti iš Grupės. Tokiu atveju stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Grupei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, jeigu teisės aktais ar sutartimis nenustatyta kitaip;

17.7.        dalyvauti valdybos susirinkimuose, be balsavimo teisės

18.  kitos teisės aktuose ir Įstatuose nustatytos teisės.

19.  Grupės narių pareigos:

19.1.   laikytis Įstatų;

19.2.   dalyvauti Grupės Visuotiniame narių susirinkime;

19.3.   juridinis asmuo, esantis nariu ir pakeitęs pavadinimą, adresą, įstatus, pirmininką ar deleguotą į Grupę asmenį, privalo raštu apie tai pranešti Grupei.

19.4.   dalyvauti Grupės valdyme ir veikloje per Visuotinį narių susirinkimą, kitus organus ir kitais Įstatuose nustatytais būdais;

19.5.   kurti ir puoselėti Grupės tradicijas;

19.6. prisidėti prie Grupės veiklos pagal galimybes, pomėgius ar kitaip;

19.7. Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;

19.8. tausoti Grupės turtą;

19.9.   Grupės narys nesumokėjęs nario mokesčio ar kitų jam priklausančių įnašų neturi teisės balsuoti.

20.      Narystės grupėje pasibaigimo pagrindai:

20.1.             savanoriškas išstojimas iš Grupės (raštiškai atsisakius narystės statuso);

20.2.             pašalinimas iš Grupės;

20.3.             Grupės pertvarkymas ar pabaiga (reorganizavimas ar likvidavimas).

21.      Pašalinimo iš Grupės pagrindai:

21.1.        Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar) Įstatų pažeidimai;

21.2.             Grupės kompromitavimas Lietuvoje ir užsienyje;

21.3.             be pateisinamos priežasties nemokant nario mokesčio;

21.4.        sprendimą dėl pašalinimo iš Grupės priima Visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas gali atkurti narystę Grupėje.

 

 

 V. VALDYMAS

 

 22.     Grupės organai yra:

22.1. visuotinis narių susirinkimas;

22.2. vienasmenis valdymo organas – pirmininkas;

22.3.   kolegialus valdymo organas – valdyba;

 

 

 VI. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 

 

 23. Visuotinis narių susirinkimas:

24. Grupės organas yra Visuotinis narių susirinkimas, į kurio sudėtį įeina po vieną Grupės nario deleguotą atstovą.

25. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami.

26.  Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Grupės įstatyme nustatytos.

27. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas nustatyta tvarka.

28. Visuotinis narių susirinkimas:

       28.1. keičia Grupės Įstatus;

       28.2. 3 metų kadencijai renka ir atšaukia Grupės pirmininką ir valdybą;

       28.3. 3 metų kadencijai renka ir atšaukia revizorių;

       28.4. tvirtina metų veiklos programą;

       28.5. kartą per metus svarsto ir tvirtina revizoriaus ataskaitas;

       28.6. tvirtina Grupės metinę finansinę ataskaitą;

       28.7. nustato Grupės narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;

       28.8. priima sprendimą dėl Grupės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

       28.9. sprendžia kitus su Grupe ir jos veikla susijusius klausimus.

29.   Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Grupės nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

30.   Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia pirmininkas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 67 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 kalendorinių dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Grupės narių. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Grupės narių.

31.  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Grupės narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 28.1 ir 28.9 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Šių įstatų 28.1 ir 28.9 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Grupės narių balsų.

32.         Grupės narys Visuotiniame narių susirinkime gali turėti ne daugiau kaip 3 patariamuosius savo bendruomenės narius, tačiau balsavime Grupėss narys turi tik vieną balsą.

33.         Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 Grupės narių, valdyba arba pirmininkas.

34.         Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams tais darbotvarkės klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė visų visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių.

35. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Grupės įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį Įstatymą tai nepriskirta kitų Grupės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 

VII. VALDYBA

 

 

36.         Valdyba yra kolegialus valdymo organas.

37.         Valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

38.         Valdybą sudaro 9 nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Valdyba formuojama vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

39.         Renkant valdybos narius, kiekvienas visuotinio susirinkimo narys turi vieną balsą.

40.         Grupės Pirmininkas gali būti valdybos narys ir Valdybos Pirmininkas;

41.         Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.

42.         Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

43.         Visuotiniai narių susirinkimai ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

44.         Valdybos narys neturi teisės balsuoti kai valdyba spendžia jo materialinės atsakomybės, personalinius jo darbo klausimus ir (ar) narystės Grupėje klausimus.

45.         Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nepasibaisus jų kadencijai.

46.         Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Grupės pirmininką ir valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

47.         Grupės valdybos posėdis gali būti organizuojamas elektroninėje erdvėje.

48.         Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

49.         Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

50.         Valdybos kompetencijai priklauso:

50.1.      Inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

50.2.      teikti pasiūlymus dėl Grupės veiklos programos;

50.3.      priimti Grupės veiklos ataskaitą ir teikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;

50.4.      svarstyti labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus Grupės tikslus;

50.5.      atlikti Grupės finansuojamų projektų atranką;

50.6.      nustatyti Grupės veiklos tvarką ir santykius su trečiaisiais asmenimis principus;

50.7.      valdyti, naudoti ir skirstyti Grupės turtą, vykdyti  kitas visuotinio narių susirinkimo valdybai priskirtas funkcijas;

50.8.      rengti ir tvirtinti Grupės vidaus dokumentus;

51.         Vykdydama savo funkcijas valdyba:

51.1.   priima spendimus dėl samdomų darbuotojų, jų atlyginimo ir pareigybių;

51.2.   priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo;

51.3.   priima sprendimą dėl Grupės pirmininko ir buhalterio įdarbinimo, nustato jų atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus. Darbo sutartį su Grupės pirmininku, buhalteriu pasirašo valdybos įgaliotas asmuo;

51.4.   priima sprendimus Grupei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, nare;

51.5.   priima sprendimus dėl labdaros ir paramos teikimo, įgyvendinant šiuose įstatuose nurodytus Grupės tikslus;

51.6.   tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia sąrašą;

51.7.   analizuoja Grupės veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir pirmininkui;

51.8.   priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Grupės veiklos apribojimų;

51.9.   svarsto valdybos narių, Grupės narių ir pirmininko keliamus klausimus;

51.10.    įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

51.11.    sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Grupės veikloje kylančius klausimus.

 

VIII. PIRMININKAS

 

52.    Pirmininką 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

53.    Pirmininkas veikia Grupės vardu, kai Grupė palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius, kuriems pritarė valdyba,  Grupės vardu.

54.    Pirmininkas visada yra Visuotinio narių susirinkimo narys. Visuotinio narių susirinkimo narys, eidamas pirmininko pareigas, turi tik vieną balsą.

55.    Pirmininkas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

55.1.      atsako už Grupės tikslų įgyvendinimą;

55.2.      organizuoja bei koordinuoja Grupės veiklą;

55.3.      registruoja Grupės narius ir veda jų sąrašą;

55.4.      priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

55.5.      atsiskaito už Grupės veiklą visuotiniam narių susirinkimui;

55.6.      pasibaigus finansiniams metams šaukia ir rengia Grupės eilinį visuotinį susirinkimą;

55.7.      atstovauja Grupei vietos savivaldos ir valstybės institucijose ir įstaigose, kitose organizacijose;

55.8.      organizuoja ir kontroliuoja Grupės administracinę veiklą;

55.9.      pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Grupės nariams;

55.10.    įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

55.11.    analizuoja valdybos pasiūlymus;

55.12.    viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

55.13.    atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir pirmininko pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Grupės veiklos kylančias funkcijas.

55.14.    pateikia Grupės duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

55.15.         valdybos narių nutarimu atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose.

56.    Pasibaigus Grupės finansiniams metams, Pirmininkas rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Grupės veiklos ataskaitą. Grupės veiklos ataskaitoje būtina nurodyti:

56.1.        informaciją apie Grupės veiklą, įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

56.2.        Grupės narių skaičių finansinių metų pabaigoje;

56.3.         Grupės metinę finansinę ataskaitą;

56.4.        samdomų Grupės darbuotojų skaičių, jiems išmokėtus atlyginimus bei priedus finansinių metų eigoje, bei planus ateinantiems metams;

56.5.        pristato valdybos nutarimus dėl nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, bei kt.

57.    Grupės veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis narių susirinkimas.

58.    Grupės veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Grupė sudaro sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

59.    Pirmininkui dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, valdybos sprendimu laikinai eiti jo fukcijas pavedamos vienam iš valdybos narių.

 

 

 IX. VEIKLOS KONTROLĖ

 

61. Grupės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Grupės revizorius.

62. Grupės revizorius renkamas 3 metų kadencijai.

63. Grupės revizorius savo darbe vadovaujasi šiais įstatais, Revizoriaus darbo reglamentu (jei toks priimamas ir patvirtinamas).

64. Grupės revizorius privalo sustabdyti savo įgaliojimus, jeigu jis pažeidė Grupės įstatus ir 1/3 visų Grupės narių jam pareiškė nepasitikėjimą. Tokiu atveju Įstatuose nustatyta tvarka šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris sprendžia Grupės revizoriaus tolesnės veiklos klausimus.

65. Grupės revizorius negali būti Grupės valdymo organų nariu. Grupės revizorius renkamas iš Grupės narių atstovų tarpo Visuotiniame narių susirinkime. Revizoriumi negali būti renkamas Grupės Pirmininkas. 

66. Grupės revizorius ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Visuotiniam narių susirinkimui savo veiklos ataskaitą.

 

 

 X. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

 

67.    Grupės nariams ir kreditoriams jų prašymu ar Įstatuose nustatyta tvarka pateikiama informacija perduodama elektroninių ryšių priemonėmis. Grupės dokumentai ir informacija gali būti pateikiama Grupės buveinėje.

 

 XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI GRUPĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

 

68.         Grupės lėšas sudaro:

68.1.   stojamieji ir nario mokesčiai;

68.2.   pajamos iš vykdomos veiklos;

68.3.   skolintos lėšos;

68.4.   fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;

68.5.   nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos;

68.6.   kredito įstaigų palūkanos už saugomas Grupės lėšas;

68.7.   valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms programoms įgyvendinti;

68.8.   parama gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

68.9.   kitos teisėtai gautos lėšos.

69.    Grupės lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos Asociacijų, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis juose nustatytų reikalavimų naudojamos Grupės veiklos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.

 

 

 XII. PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI

 

70.    Grupė pertvarkoma ar pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

71.    Vienu metu Grupė negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

72.    Jeigu Grupėje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Grupė turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

73.    Likęs Grupės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Grupės narių reikalavimus dėl Grupės turto dalies, neviršijančius nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Grupėss išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Grupę.

74.    Be kitų Civiliniame kodekse ir įstatymuose nustatytų pareigų, Grupės likvidatorius privalo:

74.1. viešai paskelbti apie Grupės likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Grupę, bei savo duomenis;

74.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

74.3. perduoti likusį Grupės turtą įstatymų nustatyta tvarka;

74.4. sudaryti Grupės likvidavimo aktą. Grupės likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

74.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

74.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Grupės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Grupei išregistruoti.

 

 

 XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75.    Šie Įstatai įsigalioja jų atitinkamo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

76.    Kilus Grupės veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

77.    Jeigu priėmus naujus įstatymus Grupės įstatai neatitinka šių įstatymų, Grupė privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Grupės įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Grupė vadovaujasi (yra taikomos) įstatymų, o ne įstatų normomis.

Įstatai pasirašyti lietuvių kalba 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais  egzemplioriais, elektroniniu būdu.