TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

 

 

Lai šios Kalėdos džiaugsmingai užbaigia šiuos metus ir paruošia kelią naujiems šviesiems metams. Linksmų Kalėdų ir laimingų naujųjų metų!

Tauragės miesto vietos veiklos grupės kolektyvas
2016

 

Dėmesio !


 Maloniai kviečiame Tauragės miesto vietos veiklos grupės narius į visuotinį narių susirinkimą kuris įvyks

2016 m. vasario 11 d.

 17 val. 15 min. Kavinėje ,,Banga“
(adresu Kranto g. 3A, Tauragė)

 2016-02- 05

 

 

Tauragės miesto vietos plėtros strategijos rengimas

INFORMACIJA APIE TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VYKDOMĄ PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas  Tauragės miesto vietos  veiklos grupės strategijos parengimas (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0001)

Projekto vykdytojas  Tauragės  miesto vietos veiklos grupė

Projekto partneriai  –

Paramos suma  4 320,00 Eur

Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“

Projekto vykdytojo lėšos  324,00 Eur.

Projekto vertė  4 320,00 Eur.

Projekto vykdymo laikas  Įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. sausio 31 d.

Tauragės miesto vietos veiklos grupės susitikimas su bendruomene 

 Tauragės miesto vietos veiklos grupė rengia Tauragės miesto vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.  Siekdami išsiaiškinti bendruomenės nuomonę apie esamą situaciją socialinės integracijos ir savanorystės srityse Tauragės mieste esančias didžiausias problemas, stiprybes bei pasiūlymus situacijos gerinimui, Tauragės miesto vietos veiklos grupė 2015 m. lapkričio – gruodžio mėn. bei 2016 m. sausio mėn. kvietė visus Tauragės miesto gyventojus, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valdžios atstovus į susitikimą, kuriame buvo supažindinta su projektų įgyvendinimo taisyklėmis, pasidalinta įžvalgomis. 

Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti vietos plėtros strategijas

Vidaus reikalų ministerija kviečia 54 Lietuvos miestuose susikūrusias vietos veiklos grupes (VVG) teikti vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas. Tauragėje veikia Tauragės miesto vietos veiklos grupė, kuri šiuo metu rengia Tauragės mieto vietos plėtros strategiją. Strategija iki jos pateikimo ministerijai turi būti patvirtinta valdybos, pristatyta Tauragės regiono plėtros tarybai ir, jei VVG prašo savivaldybės lėšų prisidėjimo strategijai įgyvendinti, strategijos projektui turi pritarti savivaldybės taryba.

Ministerija kviečia nuo 2016 m. sausio 15 d. iki 2016 m. vasario 15 d. teikti vietos plėtros strategijas.

Bendri pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 2014–2020 metams numatyti asignavimai yra 15,6 mln. eurų.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

 Tauragės miesto vietos veiklos grupės informacija

 

 

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI RENGIANT TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJĄ

Tauragės miesto vietos veiklos grupės susirinkimas diskusija įvyks

2016 m. sausio 15 d. 16. 30 val.

Tauragės rajono savivaldybės mažojoje salėje

(III-me aukšte, adresu Respublikos g. 2, Tauragė)

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas, verslo atstovus prisijungti rengiant Tauragės miesto vietos plėtros strategiją, įvardyti esamas problemas, teikti pasiūlymus dėl priemonių, kurios pagerintų esamą situaciją.

Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius rengiama Tauragės miesto vietos plėtros strategija.

Maloniai kviečiame dalyvauti, Jūsų nuomonė labai svarbi!

Pasiūlymus, pastabas prašome siųsti el. paštu: tauragesmiestovvg@gmail.com  

Daugiau informacijos tel. 8 633 818 18 arba el. paštu: tauragesmiestovvg@gmail.com

2016-01-08

 

 

 

  Kviečiame aktyviai dalyvauti rengiant Tauragės miesto vietos  plėtros strategiją ir siūlyti priemones strategijos parengimui

         Suinteresuotas grupes prašome registruotis individualioms  konsultacijoms su specialistais priemonių rengimo klausimais.  Konsultacijų, seminarų metu, kurios vyks
2016 m. sausio 06, 22 d. metu bus atsakyta į visus kilusius klausimus .
           
       Pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę remiami ,,minkštieji" projektai – psichosocialinės, sociokultūrinės  paslaugos, pagalba namuose, savipagalbos užsiėmimai, darbas su  socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, bendruomeninė, kultūrinė,
profesinė veikla, bendruomenės projektai, informacijos  sklaida,  tarpininkavimas teikiant socialines paslaugas, užimtumo skatinimas,  neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, konsultacijos  besikuriančiam verslui, individualią veiklą pradedantiems asmenims ir  kt.

Registracija tel. 8 633 81 818 arba el. p.
tauragesmiestovvg@gmail.com.

  2015-12-22

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI RENGIANT TAURAGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJĄ

 

Tauragės miesto vietos veiklos grupės susirinkimas diskusija įvyks 2015 m. gruodžio 21 d.

17. 30 val. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje

(IV-me aukšte, adresu Respublikos g. 2, Tauragė)

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

2015-12-11

 

PRADĖTA RENGTI TAURAGĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL TAURAGĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMO

Iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto gautas finansavimas įgyvendinti Tauragės miesto vietos veiklos grupės (VVG) projektą „Tauragės miesto vietos plėtros strategijos rengimas“. Pagal šį projektą Tauragės miesto vietos veiklos grupė rengs strategiją, kuri padės spręsti esamas miesto problemas, skatins užimtumą, mažins socialinę atskirtį. Strategijoje pirmiausia bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti socialinę atskirtį (socialinių paslaugų teikimas), didinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas, verslo atstovus ir pavienius Tauragės miesto gyventojus prisijungti rengiant Tauragės miesto vietos plėtros strategiją, įvardyti esamas problemas, teikti pasiūlymus dėl priemonių, kurios pagerintų esamą situaciją.

Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius ir bus parengta Tauragės miesto vietos plėtros strategija. Sulaukus teigiamo strategijos vertinimo, bus galima rengti ir įgyvendinti projektus, kurie pagerins esamą aplinką.

Pasiūlymus, pastabas prašome siųsti el. paštu: tauragesmiestovvg@gmail.com  

Daugiau informacijos tel. 8 633 818 18 arba el. paštu: tauragesmiestovvg@gmail.com